วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมี อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ต่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายกฤษดา ชาทิพา ผู้จัดการบริษัท บีเคสมาร์ทโซลูชั่น จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet                                        

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »