ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »