ร่วมพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” ประจำปี 2565

ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเยี่ยมชมนิทรรศการในหัวข้อ อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »