ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนบ้านเต่าเล่า

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางซ้ายให้การต้อนรับ และนำชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงงานสุรากลั่นชุมชน โฮมสเตย์ พิพิธภัณฑ์เรือไม้ไทย และการละเล่นเรือเสือก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนโรงงานสุรากลั่นชุมชนบ้านเต่าเล่า นำเสนอกิจกรรม ผลการดำเนินงานของชุมชนและนำชมกระบวนการผลิต เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »