ร่วมขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับบุคลากรในคณะ วิทยากรอบรมโดยอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น และทีมงานให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยให้บุคลากรฝึกคิด ปฏิบัติการ และนำเสนอรูปแบบการดำเนินโครงงานคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com