ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบตราสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อโพง

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบร่วมกับวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารตำบลบ่อโพง จัดอบรมกิจกรรมแปรรูปชาสมุนไพรอบแห้ง กระยาสารท และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ ได้แก่ สบู่ ลิปสติก แชมพู และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2564 โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมออกแบบตราสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อโพง และวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดย อาจารย์นพปฎล ขิงทอง อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »