รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบโล่รางวัลในโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคาร
บูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »