รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ซึ่งรับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง  เป็นประธานตรวจการประเมิน ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ กรรมการ  ดร.ดำเนิน  ไชยแสน  กรรมการและเลขานุการ  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  และนางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีคณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าสาขา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา  ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพุธที่ 2๖ สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »