รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม เป็นประธาน ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล กรรมการ ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ศิโรรัตน์ เขียนแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับการตรวจประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »