ยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลากและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปเห็ดตับเต่า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าอื่นๆ ในชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »