มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จัดอบรมการผลิตหมูสวรรค์และหมูแดดเดียว

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2Tตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรม 3.1 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน เรื่อง การผลิตหมูสวรรค์และหมูแดดเดียว ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  โดยทีมวิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »