มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพีธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างสองหน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือการจัดกิจกรรมหลังลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »