พลิกฟื้นผืนดินเป็นพื้นที่แหล่งศึกษาเกษตรนวัตกรรมอัจฉริยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรเกษตรนวัตกรรมอัจฉริยะ เข้าพบ ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาและสำรวจพื้นที่พลิกฟื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2 ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเป็นแหล่งศึกษาเกษตรนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »