ผู้บริหารพบปะนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ และอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี มอบนโยบายการบริหารงานของคณะ พร้อมพูดคุย รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »