ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดทำวารสารเกษตรหันตรา  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนารูปเล่มของวารสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »