ประชุมแจ้งผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดการประชุมแจ้งผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ และพิจารณาหารือประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการองค์กรให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้มากขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google Meet                       

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »