ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)

นายวุฒิพงศ์ กะสินัง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อสำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) และแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »