ประชุมหารือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง การใช้และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »