ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการเพื่อเข้ารับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมหารือกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เกี่ยวกับการทำแผนโครงการเพื่อเข้ารับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (The Impact Rankings 2024) โดยเป็นการปรึกษาหารือการจัดทำแผนโครงการที่ตอบสนองมาตรฐานตัวชี้วัด SDGs14 : การสนับสนุนระบบนิเวศทางน้ำด้วยโปรแกรมการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »