ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้ที่ประชุมทราบ พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »