ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 และวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »