ประชุมยกร่างหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมยกร่างหลักสูตรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาและการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »