ประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางการควบคุมดูแลนักศึกษาในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและพิจารณาร่างประกาศเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com