ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงานและเป็นไปในเชิงรุก สอดรับกับการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมยุคใหม่ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »