ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »