บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “การบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 108 เทคโน ฟาร์ม จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาและเข้าร่วมรับฟังบรรยายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »