บันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนคลองจิก และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาการขยายพันธุ์ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านการแพทย์ การรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้พื้นที่ของภาคี และ/หรือพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ สำหรับขออนุญาตปลูก-แปรรูป กัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม MOU เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »