นำเสนอการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) “แห้วสุพรรณ”

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  ผู้ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) “แห้วสุพรรณ” คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »