ทีมบริหาร ทอ. พบนักข่าว บุกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มยอดนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี พบบรรณาธิการสถานีข่าว ATV นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญกุล เพื่อหารือปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา และการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งขอคำแนะนำในการทำประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »