ชมรม Food Tech ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความเสียสละเพื่อชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทค่ายสร้างคนคนสร้างค่ายครั้งที่ 6 กิจกรรมในฐานประกอบด้วยฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ฐานการสาธิตและสอนทำขนมปุยฝ้าย พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดบ้านอ้อ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดบางอ้อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »