คณะผู้บริหารเข้าพบท่านองคมนตรีเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อขอรับพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และได้นำข้าว กข.43 ที่เป็นผลผลิตจากฟาร์มสาธิตการใช้เทคโนโลยีแบบประณีต และ แม่นยำ ในการบริหารจัดการแปลงนาข้าว ของคณะเทคโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไปมอบให้ท่านองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ในโอกาสนี้ท่านองคมนตรี กรุณามอบพรปีใหม่ และ มอบแนวทางการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรช่วยเหลือประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกิน ส่งเสริมการมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พึ่งพาตนเองลดอัตราการก่อภาวะหนี้สินในครัวเรือน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อไปด้วย

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »