ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคะแนน Popular VOTE ภายใต้แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคะแนน Popular VOTE อันดับ 1 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ เป็นหัวหน้าโครงการ   Popular VOTE อันดับ 2 โครงการหมู่บ้านวิถีชีวิตกุ้งองครักษ์ และ Popular VOTE อันดับ 3 หมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด : ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »