กิจกรรมให้ความรู้อควาโปนิกส์ สิ่งมีชีวิตในการเกษตรแบบอินทรีย์

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ และ ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาเข้าจัดกิจกรรมให้ความรู้น้องๆ โรงเรียน Montessori academy Bangkok International School เรื่อง อควาโปนิกส์ สิ่งมีชีวิตในการเกษตรแบบอินทรีย์และพรรณปลาพื้นเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มนาทิพเกษม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »