กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟัง และมีคณาจารย์ภายในสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปิยกานต์ เงินอาจ และ นางสาวลีนา มัสเยาะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวอารีลักษณ์ ภาคโพธิ์ และ นางสาวอารียา กิ่งทวยหาญ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวรสริน นิลสุขุม และ นางสาวปริยากร ธีระศาสตร์ โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้แทนในการแข่งขันระดับคณะต่อไป ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »