กิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการ GLOBE Thailand ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »