กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3/2565

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการเรียนการสอนและด้านวิจัยเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนภายในคณะฯ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ และนำความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี ได้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »