คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2564

 • 1 คำสั่งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (Download File)
 • 1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (Download File)
 • 032 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทรส. และพิธีบรวมสรวงทำบุญอาคารบูรณมงคล (Download File)
 • 039 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 5 (Download File)
 • 045 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Download File)
 • 046 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. (Download File)
 • 1655 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1656 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกองทุนจากเงินรายได้สะสม มทรส. (Download File)
 • 1662 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 มทรส. (Download File)
 • 1666 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ทอ. (Download File)
 • 1746 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรฯประจำปี 2564 (Download File)
 • 1937 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับแริญญาตรี 2563 (Download File)
 • 1995 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (Download File)
 • 2425 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก (Download File)
 • 2426 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Download File)
 • 2456 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ (Download File)
 • 2749 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (Download File)
 • 2845 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 3021 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 3049 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปี 2563 (Download File)
 • 3050 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มทรส. (Download File)
 • 3104 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะ ทอ. (Download File)
 • 3144 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 3152 แก้ไขคำสั่ง ราย อาจารย์สุภาพร พาเจริญ (Download File)
 • 3171 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 3180 แก้ไขคำสั่ง (Download File)
 • 3200 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร คณะ ทอ. (Download File)
 • 3205 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ (Download File)
 • 3327 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปี 2564 คณะ ทอ. (Download File)
 • 3645 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อ.ธนวรรณ และ อ.ศิโรรัตน์ (Download File)
 • 3649 แต่งตั้งให้บุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพ (Download File)
 • 3655 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น (Download File)
 • 3667 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 3742 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (Download File)
 • 3756-3757-3759 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (Download File)
 • 3780 แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 3955 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ (Download File)
 • 3975 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 (Download File)
 • 4036 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ราย บุษบา (Download File)
 • 4037 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ราย ชุติณัสพร (Download File)
 • 4040 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 4060 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค1-2564 (Download File)
 • 4149 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 4188 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2564 (Download File)
 • 4242 ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งคณบดี ราย รศ.ประมุข (Download File)
 • 4247 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (Download File)
 • 4407 แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 4556 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 4569 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มทรส. (Download File)
 • 4642-4646 คำสั่งแต่งตั้ง (Download File)
 • 4688 มอบอำนาจให้อธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 4689 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 4690 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 4710 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ (Download File)
 • 5470 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download File)
 • 4795 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (Download File)
 • 4868 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Download File)
 • 4903 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »