คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2564

 • 032 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทรส. และพิธีบรวมสรวงทำบุญอาคารบูรณมงคล (Download File)
 • 039 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 5 (Download File)
 • 045 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Download File)
 • 046 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. (Download File)
 • 1655 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1656 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกองทุนจากเงินรายได้สะสม มทรส. (Download File)
 • 1662 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 มทรส. (Download File)
 • 1666 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ทอ. (Download File)
 • 1746 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรฯประจำปี 2564 (Download File)
 • 1937 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับแริญญาตรี 2563 (Download File)
 • 1995 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (Download File)
 • 2425 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก (Download File)
 • 2426 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Download File)
 • 2456 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com