ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
E-mail : wanpa.w@rmutsb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์  035709096
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อ

ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ. 2547

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2538

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการแปรรูปผักผลไม้

ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ด้านเทคโนโลยีอาหารผง

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

วิทยากรการแปรรูปและผักผลไม้บรรจุขวด เช่น แยม ข้าวโพดหวาน บรรจุกระป๋อง

วิทยากรการแปรรูปน้ำผลไม้ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำผลไม้เข้มข้น

วิทยากรการแปรรูปเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มี alcohol

วิทยากรการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มที่มี alcohol

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »