ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      
E-mail : wijittra.l@rmutsb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์  035709096
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556

Ph.D. (Food Technology and Engineering, Applied Biological Sciences ) Ghent University, Belgium

พ.ศ. 2547

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2544

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีอาหารผง

ด้านการทำแห้ง

ด้านเทคโนโลยีแป้ง

ด้านการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ทางเคมี

ด้านมาตรฐานอาหารและอาหารปลอดภัย

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

การแปรรูปอาหารผงโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอย และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

การทำแห้งผลผลิตทางการเกษตร

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า

การแปรรูปแป้งและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

มาตรฐานอาหารและอาหารปลอดภัย เช่น Primary-GMP, GMP, HACCP และการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2561

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2560

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่นำผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ระดับดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »