ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร  ผู้ช่วยคณบดี      
E-mail : vachiraya.l@rmutsb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์  035709096
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2548

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2546

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต้

ความเชี่ยวชาญ

บรรจุภัณฑ์และการออกแบบ

Encapsulation

Edible film

การแปรรูปผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ขนมไทยและเบเกอรี่

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

การจัดการผลิตผลทางการเกษตรหลังการเกี่ยวเก็บ

การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

วิทยากรการออกแบบและทำบรรจุภัณฑ์

วิทยากรการปรับปรุงขนมไทยและเบเกอรี่

วิทยากรการแปรรูปผักผลไม้

วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรอาหารเพื่อสุขภาพ

วิทยากร Edible film  (ฟิล์มบริโภคได้)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »