คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563

 • 002 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 003 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 004 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา (Download File)
 • 005 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” (Download File)
 • 006 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 008 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 009 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (Download File)
 • 011 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ประจำปี 2563 (Download File)
 • 014 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน (Download File)
 • 029 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 030 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 031 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 032 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 (Download File)
 • 048.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์เพื่อเพิ่มพูลการเรียนรุ้สู่การสร้างอาชีพในอนาคต (Download File)
 • 050 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร (Download File)
 • 051 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 064 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 075 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม (Download File)
 • 076 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ (Download File)
 • 077 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรบริการ (Download File)
 • 081 โครงการดูแลสุขภาพและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (Download File)
 • 086 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ (จ้างเหมา) ครั้งที่ 1/2563 (Download File)
 • 087 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563(Download File)
 • 089 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 090 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 1 (Download File)
 • 095 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 111 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะ ทอ. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 123 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาประพฤติตนหมกมุ่นในการพนัน หรืออบายมุข (Download File)
 • 125 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ เต้านมเทียมฝึกรีด (Download File)
 • 143 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป (Download File)
 • 144 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 145 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาทุจริตการสอบ ปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 146 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 147 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น (Download File)
 • 181 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 182 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 206 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย รายนางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก (Download File)
 • 207 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย รายนายนพนันท์ คงสมบูรณ์ (Download File)
 • 228 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 230 ผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติม (Download File)
 • 231 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 232 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม คณะ ทอ. (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 235 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง (Download File)
 • 250 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม (Download File)
 • 251 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) (Download File)
 • 254 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. กรณีฉุกเฉิน (Download File)
 • 261 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 264 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (Download File)
 • 265 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและตรวจรับครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการเครื่องยนต์ฟาร์มแก๊สโซลีน (Download File)
 • 266 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 267 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (Download File)
 • 271 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 272 แต่งตั้งคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลคัดเลือกลูกที่ความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (Download File)
 • 274 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (Download File)
 • 281 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำเอกสาร ประกอบการสอน เอกสารคำสอน (ฉบับใหม่/ฉบับปรับปรุง) ตำรา หนังสือ คณะ ทอ. (Download File)
 • 282 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรใหม่ คณะ ทอ. (Download File)
 • 283 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 290 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (Download File)
 • 291 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1ตำแหน่งวิชาการ (Download File)
 • 299 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ. ในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563 (Download File)
 • 301 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป (Download File)
 • 302 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) (Download File)
 • 303 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ (Download File)
 • 304 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คณะ ทอ. (Download File)
 • 305 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คณะ ทอ. (Download File)
 • 306 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ เพิ่มเติม (Download File)
 • 316 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (Download File)
 • 321 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 344 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารัดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) (Download File)
 • 345 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (Download File)
 • 346 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 347 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ.กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (Download File)
 • 422 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้สอนโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 423 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Download File)
 • 424 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 430 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 432 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแปรรูปน้ำพริก (Download File)
 • 433 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 435 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 436 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 440 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร Kubota (รุ่น Train the Trainer) (Download File)
 • 441 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 442 แต่งตั้งคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่น  ประจำปี 2563 (Download File)
 • 443 แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) (Download File)
 • 444 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 445 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2563 (Download File)
 • 446 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (Download File)
 • 447 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาโครงร่างปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (Download File)
 • 458 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (Download File)
 • 459 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ (Download File)
 • 474 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 484 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญสาขา สวนคุณธรรม สายในรักน้องพี่สัตวศาสตร์ (Download File)
 • 499 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (Download File)
 • 505 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 512 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และเสวนาในหัวข้อ “เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน” (Download File)
 • 517 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 518 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาพื้นบ้านเกษตรกล ต้านยาเสพติด (Download File)
 • 519 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 520 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 529 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 530 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 531 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Download File)
 • 532 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 533 การจ้างลูกจ้าง (Download File)
 • 534 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 535 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 536 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 537 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 538 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม (Download File)
 • 540 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการจัดงานมุฑิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการของ คณะ ทอ. ประจำปี 2563 (Download File)
 • 541 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง (Download File)
 • 542 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ. (Download File)
 • 543 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสายใย PLANTSCIENCES (Download File)
 • 544 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 1 (Download File)
 • 545 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 546 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 547 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 548 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรอนุปริญญา คณะ ทอ. (Download File)
 • 549 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน (Download File)
 • 554 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ (Download File)
 • 556 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2561) (Download File)
 • 557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (Download File)
 • 558 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเสนอชุดวิชา (Module) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ. กับ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” (Download File)
 • 561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” (Download File)
 • 562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร Kubota หลักสูตร “เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” (Download File)
 • 564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Download File)
 • 570 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 575 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 576 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 577 แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคาร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 580 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท กรีนออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด (Download File)
 • 581 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 582 แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคาร ของคณะ ทอ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (Download File)
 • 584 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง (Download File)
 • 593 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 594 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 600 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (Download File)
 • 601 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์  ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 602 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 (Download File)
 • 604 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Download File)
 • 605 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Download File)
 • 630 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร (Download File)
 • 634 แต่งตั้งคณะกรรมการสองคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ (จ้างเหมา) ครั้งที่ 3/2563 (Download File)
 • 635 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Download File)
 • 669 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 670 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download File)
 • 671 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 690 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 691 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2563 (Download File)
 • 697 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 728 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 729 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 730 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 731 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบประเมินผลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 735 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 737 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม (Download File)
 • 738 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม (Download File)
 • 739 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564 (Download File)
 • 741 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 742 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ ทอ. ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 743 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 747 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (Download File)
 • 748 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ (Download File)
 • 749 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 1 และ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 14 (Download File)
 • 750 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 751 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 752 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 753 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะคณะ ทอ. (Download File)
 • 756 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 757 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 758 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 761 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 762 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 763 การจ้างลูกจ้าง (Download File)
 • 764 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมการจัดอแสดง แปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร (Zone B2) (Download File)
 • 765 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 768 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะ ทอ. ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 769 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 770 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »