หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ด้านการออกแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะและโรงเรือนเกษตร
สามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลฟาร์มอัจฉริยะ
ฝึกปฎิบัติการควบคุมงานฟาร์มอัจฉริยะ จบแล้วสามารถประกอบอาชีพนักวิชาการเกษตร/นักวิจัยนักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ด้านการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลด้านการเกษตรและอาหาร การนำระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงกลมาประยุกต์ใช้ในเครื่องจักรกลด้านการเกษตรและอาหารและระบบสมาร์ทฟาร์ม การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร และการนำพลังงานทดแทนมาใช้กับภาคการเกษตร ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือลำเลียงวัสดุ เครื่องมือบรรจุแบบต่างๆ ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต การจัดการโรงงาน การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน ตลอดจนการบำบัดของเสีย และการจัดการคุณภาพ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยง ปลา กุ้ง และสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆ ในเชิงธุรกิจ รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ำ อาหารสัตว์น้ำ โรคและปรสิตสัตว์น้ำและการจัดการโรงเพาะฟัก โดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการตลาดสัตว์น้ำ

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการประมง 

หลักสูตรได้พัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และการประกอบอาชีพที่เป็นไปความต้องการของตลาดแรงงาน 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพทางการประมง มีทักษะในการปฏิบัติงานในภาคสนามตลอดระยะเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัยและเข้ารับการทดลองปฏิบัติงานในสถานประกอบการผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในอนาคต

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีผลิตพืชที่ทันสมัย อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การปรับปรุงพันธุ์ การวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย รวมถึงการจัดการ การผลิตตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนถึงการวางแผนการตลาด

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ฉบับปรับปรุง 2561)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ทางด้านสัตวศาสตร์  หลักการปฏิบัติงานในฟาร์มสัตว์ หลักการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ทันสมัย ศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์ ด้านอาหารและการผลิตอาหารสัตว์

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ด้านการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ระบบในการควบคุมคุณภาพ เช่น GMP HACCP และ ISO การสุขาภิบาลและกฎหมายอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิก!!! (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »