คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2563

 • 018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่านิยมของมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 041 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Download File)
 • 047 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (Download File)
 • 048 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 056 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ (Download File)
 • 063 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (Download File)
 • 081 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทรส. ปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 148 แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (Download File)
 • 185 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว (Download File)
 • 186 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 198 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมราชมงคลร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปี 2563 (Download File)
 • 203 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หันตรา (Download File)
 • 251 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (Download File)
 • 264 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มทรส. (Download File)
 • 278 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มทรส. ประจำปี 2563 (Download File)
 • 284 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทรส. (Download File)
 • 310 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสืบสานงานกรุงเก่า ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2562 (Download File)
 • 360 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (Download File)
 • 391 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแก้ไข (Download File)
 • 441 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563-2564 (Download File)
 • 444 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมในหน่วยงาน ระยะที่ 2 (Download File)
 • 454 ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (Download File)
 • 465 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส. (Download File)
 • 477 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Download File)
 • 499 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (Download File)
 • 516 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 549 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (Download File)
 • 554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน (Download File)
 • 555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสวนาอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Download File)
 • 573 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 574 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฉบับแก้ไข) (Download File)
 • 629 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ (Download File)
 • 631 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ของคณะ ทอ. (Download File)
 • 637 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2563-2565 มทรส. (Download File)
 • 640 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯ (Download File)
 • 647 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)
 • 661 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 677 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ (Download File)
 • 723 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสุพรรณบุรี (Download File)
 • 739 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มทรส. (Download File)
 • 755 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มทรส. (Download File)
 • 780 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 797 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Download File)
 • 817 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ (Download File)
 • 819 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ราย ผศ.ผกามาศ (Download File)
 • 836 แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 852 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 869 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา มทรส. (Download File)
 • 883 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ราย นางสาวณสิกาญจน์ (Download File)
 • 888 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 909 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี (Download File)
 • 915 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พศ.2563 ของเครือข่ายดุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (Download File)
 • 925 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทรส. (Download File)
 • 973 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 1008 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1046 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1048 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1084 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทรส. ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1106 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1109 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขวิชา คณะ ทอ. (Download File)
 • 1110 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้งลูกจ้างประจำเฉพาะราย (Download File)
 • 1112 แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีการของ มทรส. (Download File)
 • 1113 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1136 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแลเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี 2564 (Download File)
 • 1152 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1154 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีการ (Download File)
 • 1155 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1206 แต่งตั้งคณะทำงาน จิตอาสา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2563 (Download File)
 • 1217 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1236 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1244 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกิจกรรม บวงสรวงพระพิรุณ (Download File)
 • 1248 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส. (Download File)
 • 1256 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน มทรส.2564-2565 (Download File)
 • 1267 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1268 แต่งตั้งคระกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1272 แต่งตั้งคณะกรรมการกำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรฯ (Download File)
 • 1277 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุรธรรม มทร.สุวรรณภูมิ (Download File)
 • 1409 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินการกถศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (Download File)
 • 1432 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1438 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 1439 แต่งตั้งคณะกรรมการซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 1459 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 1461 จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มทรส. (Download File)
 • 1463 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 1474 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 1477 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »