การควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรฯ ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งให้บริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมออกใบรับรองรายงานผลการวิเคราะห์

รายการเครื่องมือและอัตราค่าบริการ

ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (5-60ºC) (N-BIOTEK, NB-T205LF)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : เตาเผา (Carbolite ELF 11/14B)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดสี (HunterLab, UltraScan VIS)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (ALP Japan, CL-40M)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : Differential scanning calorimetry (DSC)* (Perkin Elmer, DSC8000)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 1,000

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหมุนเหวี่ยง (Sartorius, 2-16PK)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 100

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Thermo Scientific, Genesys 10S UV-VIS)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความหนืดแบบยิ่งยวด (Perten, RVA4500)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 200

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (TA.XT PLUS texture analyzer, Stable Micro System)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 100

ชื่อเครื่องมือ : ตู้ปลอดเชื้อ (Labconco, รุ่น Class II, Type A2 Biosafety Cabinets)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 300

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องนับโคโลนี (Suntex, colony counter 570)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อครั้ง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

อัตราค่าบริการ (บาทต่อครั้ง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Olympus, CX31)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อชั่วโมง) : 200

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดพีเอช (Sartorius, Docu-pH meter)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อครั้ง) : 50

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Masticator)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อครั้ง) : 50

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com