การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่อง แป้งกระจับและการนำแป้งกระจับไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านเต่าเล่า ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปแป้งกระจับ และนำแป้งกระจับไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปากหม้อ และขนมบัวลอย เป็นต้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและชุมชน โดยมีวิทยากรร่วมได้แก่ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 สนับสนุนโดยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »