ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564

 • 001 ประกาศแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในช่วงปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (Download File)
 • 002 ประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. (Download File)
 • 003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครดำรงตำแหน่งกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. และกำหนดการเลือกตั้ง (Download File)
 • 004 ประกาศรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. (Download File)
 • 005 ประกาศการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 006 ประกาศ เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบึลากรสายวิชาการ2562 (เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของงานและองค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2-2564 (Download File)
 • 006.1 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. (Download File)
 • 007  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 008 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 009 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-มทรส.) (Download File)
 • 010 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 011 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรส.) (Download File)
 • 012 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรส.) (Download File)
 • 013 ประกาศกิจกรรม/โครงการประจำรอบการประเมินที่ 2/2563 (Download File)
 • 014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 (Download File)
 • 014.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่1/2564 (Download File)
 • 015 ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 016 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 (Download File)
 • 017 ประกาศ คณะ ทอ. มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2563 กลุ่ม (ก) ตำแหน่งทางวิชาการ (Download File)
 • 018 ประกาศ คณะ ทอ. มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2563 กลุ่ม (ค) ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งทั่วไป (Download File)
 • 019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 020 ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  รายนายอดุลศักดิ์ แย้มสรวล (Download File)
 • 021 ผลการสอบวิทยานิพนธ์ รายนายอดุลศักดิ์ แย้มสรวล (Download File)
 • 022 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายวัชรพล บุญปั้นผล (Download File)
 • 023 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาวธัญญลักษณ์ พลายบัว (Download File)
 • 024 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)
 • 025 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายธนัท สุนทรคงตระกูล (Download File)
 • 026 ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 027 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 028  รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 029 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) (Download File)
 • 030 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) (Download File)
 • 031 รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ ดีมาก  รอบที่ 1/2563 คณะ ทอ. มทรส. (Download File)
 • 032 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 033 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • ประกาศ กำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2564 (Download File)
 • ประกาศ การปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (Download File)
 • ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 (Download File)
 • ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Download File)
 • ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9) (Download File)
 • ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 (Download File)
 • ประกาศระเบียบว่าด้วยการกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 และ ประกาศเรื่องการกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2564 (Download File)
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (Download File)
 • แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 (ฉบับที่ 2) (Download File)
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 2563 (Download File)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2564 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com