ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564

 • 001 ประกาศแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในช่วงปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (Download File)
 • 002 ประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. (Download File)
 • 003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครดำรงตำแหน่งกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. และกำหนดการเลือกตั้ง (Download File)
 • 004 ประกาศรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. (Download File)
 • 005 ประกาศการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 006 ประกาศ เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบึลากรสายวิชาการ2562 (เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของงานและองค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2-2564 (Download File)
 • 006.1 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำใน คณะ ทอ. (Download File)
 • 007  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 008 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 009 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-มทรส.) (Download File)
 • 010 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 011 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรส.) (Download File)
 • 012 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรส.) (Download File)
 • 013 ประกาศกิจกรรม/โครงการประจำรอบการประเมินที่ 2/2563 (Download File)
 • 014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 (Download File)
 • 014.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่1/2564 (Download File)
 • 015 ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 016 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 (Download File)
 • 017 ประกาศ คณะ ทอ. มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2563 กลุ่ม (ก) ตำแหน่งทางวิชาการ (Download File)
 • 018 ประกาศ คณะ ทอ. มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2563 กลุ่ม (ค) ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งทั่วไป (Download File)
 • 019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 020 ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  รายนายอดุลศักดิ์ แย้มสรวล (Download File)
 • 021 ผลการสอบวิทยานิพนธ์ รายนายอดุลศักดิ์ แย้มสรวล (Download File)
 • 022 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายวัชรพล บุญปั้นผล (Download File)
 • 023 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาวธัญญลักษณ์ พลายบัว (Download File)
 • 024 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)
 • 025 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายธนัท สุนทรคงตระกูล (Download File)
 • 026 ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 027 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 028  รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 029 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) (Download File)
 • 030 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) (Download File)
 • 031 รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ ดีมาก  รอบที่ 1/2563 คณะ ทอ. มทรส. (Download File)
 • 032 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 033 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 034 ประกาศคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 คณะ ทอ. มทรส. การกำหนดอัตราร้อยละสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) (Download File)
 • 035 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และ ดีมาก รอบที่ 2/2562 คณะ ทอ. มทรส. (Download File)
 • 036 การเรียกบัญชีสำรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 037 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 038 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ (Download File)
 • 039 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการแต้งหน้าเค๊กและการผลิตขนมอบ (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 040 การเรียกบัญชีสำรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 041 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 042 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 043 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 044 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 045 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 046 รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 047 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 048 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ บัณฑิตจบใหม่ เข้าทำงานตามโครงการและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 049 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ บัณฑิตจบใหม่ เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายจำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) (Download File)
 • 050 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 (Download File)
 • 051 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2564 (Download File)
 • 052 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 053 กิจกรรม/โครงการประจำรอบการประเมินที่1/2564 (Download File)
 • 053.1 ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (Download File)
 • 054 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2564 (Download File)
 • 055 การเรียกบัญชีสำรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 056 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 057 รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 058 รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 059 การกำหนดอัตราร้อยละสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) (Download File)
 • 061 แนวทางปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษา (Download File)
 • 062 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 063 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 064 การเรียกบัญชีสำรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 065 รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 066 รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 067 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 068 รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 069 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 070 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 071 ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 072 รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2/2563 คณะ ทอ. มทรส. (Download File)
 • 073 คณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา คณะ ทอ. มทรส. เรื่อง การกำหนดอัตรา ร้อยละสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2564 (Download File)
 • 074 กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 075 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 076 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ (อพ.สธ.) (Download File)
 • 077 การเลือกตั้งประธานสาขาวิชา สังกัดคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2564  (Download File)
 • 078 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรส.) (Download File)
 • 079 ผลการสอบลวิทยานิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ สีทอง (Download File)
 • 080 กำหนดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 081 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.มทรส.) (Download File)
 • 082 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (Download File)
 • 083 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 084 นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรม 5 ส+3 (Download File)
 • 085 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (Download File)
 • 086 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างการจัดการเรียนการสอน (Download File)
 • 087 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) (Download File)
 • 092 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2/2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 094 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งประธานสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 095 ประกาศเรื่อง การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 12 และ ฉบับที่ 13) (Download File)
 • ประกาศ กำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2564 (Download File)
 • ประกาศ การปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (Download File)
 • ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 (Download File)
 • ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Download File)
 • ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9) (Download File)
 • ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 (Download File)
 • ประกาศระเบียบว่าด้วยการกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 และ ประกาศเรื่องการกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2564 (Download File)
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (Download File)
 • แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้านและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 (ฉบับที่ 2) (Download File)
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 2563 (Download File)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2564 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »