ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563

 • 001 ประกาศ กิจกรรม/โครงการประจำเดือนมกราคม 2563 (Download File)
 • 002 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2563 (Download File)
 • 003 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสาขาวิชา คณะ ทอ. ปี 2563 (Download File)
 • 004 ประกาศ กิจกรรม/โครงการประจำรองการประเมินที่ 2/2562 (Download File)
 • 005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2563 (Download File)
 • 006 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน (Download File)
 • 007 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งประธานสาขาวิชา ทอ. (Download File)
 • 008 ประกาศ การเลือกตั้งนายกสโมสรนักนักศึกษา ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 009 ประกาศเกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 2562 (เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของงาน และองค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2563 (Download File)
 • 010 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2563 (Download File)
 • 011 ประกาศ แนวปฏิบัติงานสำหรับการสอบปลายภาค 2/2562 คณะ ทอ. มทรส. ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Download File)
 • 012 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่ม (ค) ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ และตำแหน่งทั่วไป (Download File)
 • 013 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่ม (ก) ตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ (Download File)
 • 014 ประกาศ รายชื่อผู้สมัคารรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 015 ประกาศ การลงนามปฏิบัติราชการแทนการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ ทอ. มทรส. ในช่วงที่มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Download File)
 • 016 ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Download File)
 • 017 ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ฉบับที่ 2 (Download File)
 • 018 ประกาศมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ฉบับที่ 3 (Download File)
 • 019 ประกาศแนวปฏิบัติในกรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเหณฑ์สอบสวนโรค หรือ กรณีพบผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Download File)
 • 020 ประกาศแนวปฏิบัติการดูแลทรัพย์สินทางราชการ ในช่วงที่มีการระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Download File)
 • 021 ประกาศแนวปฏิบัติในการติดต่อทางราชการกับคณะ ทอ. ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Download File)
 • 022 ประกาศแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดและซ่าเชื้ออาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Download File)
 • 023 ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) (Download File)
 • 024 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนการลงคะแนนการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 026 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 027 ประกาศการเบิกจ่ายค่าสอนสำหรับการจัดการศึกษาแบบออนไลน์แก่นักศึกษา ในช่วงการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Download File)
 • 028 ประกาศการกำหนดอัตราร้อยละสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (Download File)
 • 029 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1/2562 คณะ ทอ. (Download File)
 • 030 ประกาศแนวทางในการเข้าปฏิบัติงานฟาร์มนอกเวลาราชการของนักศึกษา (Download File)
 • 031 ประกาศการเบิกจ่ายค่าสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
 • 034 ประกาศกิจกรรม/โครงการประจำรอบการประเมินที่ 1/2563 (Download File)
 • 035 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2563 (Download File)
 • 036 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (Download File)
 • 037 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (Download File)
 • 038 ประกาศกำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 039 ประกาศรายชื่อนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 040 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร (Download File)
 • 041 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2563 (Download File)
 • 042 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตรเพิ่มเติม (Download File)
 • 043 ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2/2563 คณะ ทอ. มทรส. (Download File)
 • 044 ประกาศคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ในสถาบันอุดมศึกษาคณะ ทอ. มทรส. เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละ สำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2563 ณ 1 ต.ค. 2563 (Download File)
 • 046 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2563 (Download File)
 • 047 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 048 ประกาศนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรม 5ส+3 (Download File)
 • 049 ประกาศการเลือกตั้งประธานสาขาวิชา สังกัดคณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 050 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2563 (Download File)
 • 051 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสาขาวิชา คณะ ทอ. (Download File)
 • 052 ประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Download File)
 • 053 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งประธานสาขาวิชา สังกัดคณะ ทอ. ประจำปี 2564 (Download File)
 • 054 ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมของคณะ ทอ. (Download File)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2563

 • ประกาศกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2563 (Download File)
 • ประกาศกิจกรรม-โครงการประจำรอบการประเมินที่ 2-2562 (Download File)
 • ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก แม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 (Download File)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกระเบียบ มทรส. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ 2558 (Download File)
 • ประกาศกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Download File)
 • ประกาศกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3) (Download File)
 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 (Download File)
 • ประกาศกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • ประกาศการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) 2563 (Download File)
 • ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 (Download File)
 • ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 2563 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »