เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Innovation

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เป็นเลิศ สามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการวิชาการมาตรฐานสูง ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผลิตผลเกษตรไทยในตลาดโลกได้ และมีบริการการให้คำปรึกษาและทำวิจัยเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การแปรรูป การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ และการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว

  • การทำสารเคลือบ Edible film coating เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
  • การทำสารเคลือบ Edible film coating เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
  • การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงและจากงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com