เทคโนโลยีบรรจุและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรให้บริการรับออกแบบตราสินค้า วาง layout และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและมีความทันสมัย

การวิเคราะห์

วิธีวิเคราะห์

ระยะเวลา (วัน)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

การออกแบบตราสินค้า (สีขาว/ดำ และสี)*

สีขาว/ดำ ไม่เกิน1,000 บาท

มีสีไม่เกิน 3,000 บาท

การวาง Layout*

300-1,000 บาท

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

2,000 บาท*ขึ้นไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com