รับรางวัล “Gold Prize” เหรียญทอง

รศ.อำนวยพศ ทองคำ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.มานะ สุภาดี  และอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน“Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 โดยการนำของรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งได้คัดเลือกนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 85 ผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  ภายในงานมีผลงานที่เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ จำนวน กว่า 600 ผลงาน โดยผลงาน “เครื่องผลิตหมูทุบ (Pork pounding product machine)” ได้รับรางวัล “Gold Prize” เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตรจาก KIPA (Korea Invention Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »